BIOCONTROL - Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας προβλεπτικού ελέγχου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας και ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης

Η καθημερινή δραστηριότητα των ανθρώπων συνοδεύεται από την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, και η έκθεση σε αυτά εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) έχουν ως στόχο ακριβώς την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τις κατοικίες και τις καθημερινές δραστηριότητες μιας πόλης με στόχο την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών και την διοχέτευση καθαρού νερού στο περιβάλλον. Αυτή όμως η καθημερινή λειτουργία είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Η πληθώρα των πιθανών διαμορφώσεων της μονάδας επεξεργασίας, η μεταβλητότητα των εισροών της κ.α. καθιστούν μη αποδοτική την εφαρμογή των υφιστάμενων λύσεων ελέγχου της λειτουργίας των ΕΕΛ με αποτέλεσμα, είτε να μην επιτυγχάνουν τους επιχειρησιακούς στόχους, ειδικά σε έντονες διακυμάνσεις (όπως είναι η αυξημένη εισροή λόγω βροχόπτωσης), είτε να λειτουργούν με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

Το αντικείμενο του έργου ΒΙΟCONTROL είναι η μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος και η αντιμετώπισή του μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ολοκληρωμένου πρωτότυπου πολυμεταβλητού συστήματος αυτομάτου ελέγχου της εγκατάστασης με βασικό στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Πληροφορίες

Στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται σαφείς οδηγίες και ορίζονται αυστηρά όρια σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την ποιότητα και τις προδιαγραφές των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων που διοχετεύονται στο περιβάλλον. Για τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας των ΕΕΛ εφαρμόζονται κυρίως συμβατικές μεθοδολογίες, που για να πετύχουν το στόχο της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ποιότητας λειτουργούν σε επίπεδα που απέχουν πολύ από το βέλτιστο. Παρατηρούνται λοιπόν σημαντικά περιθώρια μείωσης του κόστους των ΕΕΛ που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως από την εξοικονόμηση στη χρήση της ενέργειας, που έχει ως συνακόλουθο όφελος τη αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και εφαρμογή του απαραίτητου φορητού μετρητικού εξοπλισμού (αισθητήρων), του λογισμικού και της προτεινόμενης μεθοδολογίας ελέγχου στην ΕΕΛ της Σπάρτης με στόχο τη συλλογή και επεξεργασία πραγματικών βιομηχανικών δεδομένων και τη ρεαλιστική αποτύπωση του οφέλους που θα προκύψει από την προτεινόμενη μεθοδολογία και τη σύγκριση με το κόστος λειτουργίας των υφιστάμενων μεθοδολογιών.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί στο έργο BIOCONTROL θα βασιστεί στην τεχνολογία του προβλεπτικού ελέγχου, και θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι υφιστάμενων τεχνικών, όπως:

  • Θα λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος (για παράδειγμα δυναμικότητες αντλιών, χωρητικότητες δεξαμενών, προδιαγραφές ποιότητας του τελικού προϊόντος που διοχετεύεται στο περιβάλλον).
  • Θα μοντελοποιεί και θα ενσωματώνει μελλοντικές προβλέψεις για τις διαταραχές του συστήματος και κυρίως το ρυπαντικό φορτίο των λυμάτων.
  • Θα λαμβάνει τις αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο με γνώμονα τη μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού που διοχετεύεται στο περιβάλλον.

Εκτός από τα προφανή οφέλη στη λειτουργία των υφιστάμενων ΕΕΛ (μείωση του ενεργειακού κόστους και της εκπομπής αέριων ρύπων) και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία με την ενσωμάτωση της μεθόδου σε νέες εγκαταστάσεις ΕΕΛ σε χώρες κυρίως του αναπτυσσόμενου κόσμου όπου σήμερα η επεξεργασία λυμάτων είναι ακόμη πολύ περιορισμένη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02191).

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής:

  1. Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου του συστήματος με βάση μοντέλα αναφοράς, που θα προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ΕΕΛ, χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων.
  2. Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης του ρυπαντικού φορτίου που θα εισέλθει στον ΕΕΛ με βάση τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης.
  3. Σχεδιασμός πρωτότυπης μεθοδολογίας ελέγχου της εγκατάστασης που θα βασιστεί στην φιλοσοφία του οικονομικού προβλεπτικού ελέγχου.
  4. Προσομοίωση και αριστοποίηση του συνολικού συστήματος (δυναμικό μοντέλο ΕΕΛ και σύστημα ελέγχου) σε περιβάλλον MATLAB.
  5. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε υφιστάμενη μονάδα ΕΕΛ. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες του έργου με την τοποθέτηση του φορητού μετρητικού εξοπλισμού (αισθητήρων) που θα τροφοδοτήσει την ανάλυσή μας με δεδομένα σε όλη τη διάρκεια του έργου και θα καταλήξει στην εγκατάσταση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του συνολικού συστήματος ελέγχου.
  6. Αποτύπωση των οφελών (ενεργειακών – οικονομικών – περιβαλλοντικών) που θα προκύψουν από την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου.

Έχοντας αναπτύξει κατάλληλο δυναμικό μοντέλο του ΕΕΛ που περιλαμβάνει την πρόβλεψη του μελλοντικού

ρυπαντικού φορτίου, προσδιορίζουμε τις βέλτιστες τιμές των μεταβλητών απόφασης (παροχή αέρα στις

αερόβιες δεξαμενές, ροές εσωτερικής και εξωτερικής ανακυκλοφορίας) ώστε να ελαχιστοποιείται η

κατανάλωση ενέργειας ενώ ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ποιότητας του τελικού προϊόντος και των

ενδιάμεσων σταδίων.

Το τελικό προϊόν του έργου θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου μονάδων ΕΕΛ που θα απευθύνεται

τόσο στον Ελληνικό, όσο και στο διεθνή χώρο, θα περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται

(μετρητικός εξοπλισμός, σύστημα SCADA, λογισμικό), θα εγκαθίσταται και θα συνδέεται με τις υφιστάμενες

υποδομές από τεχνικούς του φορέα ENTRADE με τη βοήθεια και της ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ και θα έχει πολλαπλά

οφέλη για τις ΕΕΛ που το εγκαθιστούν αλλά και για την ευρύτερη τοπική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

Συμμετέχοντες

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (DBC) ιδρύθηκε το 1995 με αποστολή την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας και τη συνεισφορά, με εποικοδομητικό τρόπο, στην προσπάθεια ανάπτυξης των πελατών της. Προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στο δημόσιο τομέα, οργανισμούς τοπικών αρχών και ιδιωτικές εταιρείες, η DBC έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών της τάξης των 12 εκ. ευρώ και περισσότερους από 150 εργαζομένους. Η DBC συνεργάζεται στενά με μεγάλο αριθμό αξιόπιστων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχει επιτύχει την ανάπτυξη και αξιοποίηση έργων σχετικών με την ανάπτυξη και την αναμόρφωση του ιδιωτικού τομέα καθώς και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επί του παρόντος, η εταιρεία έχει δραστηριότητα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, ενώ διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο και στον τομέα του χρηματοοικονομικού συμβούλου ιδιωτικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη εμπορική αξιοποίηση της εταιρείας, έχοντας πελατολόγιο που συνίσταται από περισσότερες από 2.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης έχει ισχυρή παρουσία και στο τραπεζικό σύστημα, συνεργαζόμενη με ένα μεγάλο αριθμό funds. Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πολυετή εμπειρία της εταιρείας στην υλοποίηση Επενδυτικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ).

TELSIP

Το θεσμοθετημένο (ΦΕΚ 695/Β/01-03-2019) ερευνητικό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων (Telecommunications, Signal Processing and Intelligent Systems Laboratory – (TELSiP) στελεχώνεται από 9 μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και μεγάλο αριθμό μεταδιδακτορικών ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών.

ENTRADE

H Energy Trading είναι μια εταιρία παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2007 με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας με βασικό σκοπό την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρία δραστηριοποιήθηκε εντατικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναπτύσσοντας έργα και επενδύοντας σε αυτές. Παράλληλα, ανέπτυξε κατασκευαστική δραστηριότητα με έμφαση τον χώρο των Φωτοβολταϊκών μέσω της θυγατρικής της εταιρίας C Energy ΕΠΕ. Η εταιρία εκτός των άλλων, προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και την βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας έχει πέντε παράλληλες κατευθύνσεις: ü Να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά εφαρμογών, κατασκευών και υπηρεσιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας ü Να αναπτύξει δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με συνεργασίας που ενισχύουν την θέση της εταιρείας στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Υπηρεσιών ü Να παράσχει ενεργειακές υπηρεσίες προς τρίτους καθώς και υπηρεσίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας χρησιμοποιώντας νέες Πρωτοποριακές τεχνολογίες & συστήματα με αυξημένη προστιθέμενη αξία ü Να συμμετάσχει ενεργά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ή Διεθνή ερευνητικά προγράμματα της θεματικής περιοχής της ενέργειας ü Να επενδύσει στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές σε συνεργασία με αξιόπιστους επενδυτές και funds του χώρου της ενέργειας.

SYSTEMICA

Η Συστημική είναι μία γρήγορα αναπτυσσόμενη Τεχνική εταιρεία μηχανικών, η οποία φημίζεται για την αξιοπιστία της, την ευελιξία της και την έγκαιρη υλοποίηση των έργων της. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις “με το κλειδί στο χέρι” για συστήματα Αυτοματισμού και ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων (SCADA) αξιοποιώντας τεχνολογία και προϊόντα υψηλής αναγνωρισιμότητας. Οι πελάτες της βασίζονται τόσο στην αποδεδειγμένη ικανότητά της κατά την υλοποίηση και την εκκίνηση του έργου, όσο και στην ενεργή συμμετοχή της στο σχεδιασμό του έργου. Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ εστιάζει στους παρακάτω τομείς: • Συστήματα ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων αυτοκινητοδρόμων και σηράγγων – Συστήματα ελέγχου και κυκλοφορίας. Κάλυψη αναγκών μοντέρνου ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου όπως φωτισμό, αερισμό, παροχή ρεύματος , παρακολούθηση καιρικών και περιβαλλοντολογικών συνθηκών σε συσχέτιση με ευφυή συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας. Ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων όπως κατανεμημένοι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, συστήματα εικόνας, τηλεφωνικά συστήματα, ηλεκτρονικές επιγραφές, συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης πάνω σε δίκτυο οπτικών ινών Ethernet/IP, σε ενοποιημένα κέντρα ελέγχου. • Ενεργειακός τομέας. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου ηλεκτρικών υποσταθμών διανομής ισχύος (μέση και υψηλή τάση), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα), μετρητικούς σταθμούς και σταθμούς σταθεροποίησης τάσης. • Συστήματα ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων (BMS). Υλοποίηση συστημάτων ελέγχου Θέρμανσης, Αερισμού, Ψύξης, Φωτισμού, Νερού και Επεξεργασίας Λυμάτων μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων, χρησιμοποιώντας εξελιγμένους ελεγκτές διανομής. Ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου οποιοδήποτε δικτυακό υποσύστημα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα επικοινωνίας LON, Bacnet, KNX, Dali ή συναφή αυτών. • Συστήματα αυτοματισμού στη βιομηχανία. Ανάπτυξη συστημάτων σε βιομηχανίες από το επίπεδο μηχανής έως το επίπεδο εργοστασίου, για διακριτές ή συνεχείς διεργασίες. Εξοικείωση με αυστηρούς κανόνες των βιομηχανιών Τροφίμων και Φαρμάκων. • Συστήματα ελέγχου πόσιμου νερού. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση Συστημάτων Ελέγχου Πόσιμου Νερού και δικτύων αποχέτευσης, μεγάλης κλίμακας έργων άρδευσης όπως επίσης και βελτιστοποιημένες λύσεις για βιολογικούς σταθμούς σε τοπικές κοινωνίες και βιομηχανικούς πελάτες. Παροχή μεγάλου εύρους ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υπηρεσιών, απαραίτητων για την επιτυχή παράδοση σε ολοκληρωμένες λύσεις σε καταστάσεις αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

 

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Μετάβαση στο περιεχόμενο