Πληροφορίες

Στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται σαφείς οδηγίες και ορίζονται αυστηρά όρια σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την ποιότητα και τις προδιαγραφές των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων που διοχετεύονται στο περιβάλλον. Για τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας των ΕΕΛ εφαρμόζονται κυρίως συμβατικές μεθοδολογίες, που για να πετύχουν το στόχο της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ποιότητας λειτουργούν σε επίπεδα που απέχουν πολύ από το βέλτιστο. Παρατηρούνται λοιπόν σημαντικά περιθώρια μείωσης του κόστους των ΕΕΛ που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως από την εξοικονόμηση στη χρήση της ενέργειας, που έχει ως συνακόλουθο όφελος τη αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και εφαρμογή του απαραίτητου φορητού μετρητικού εξοπλισμού (αισθητήρων), του λογισμικού και της προτεινόμενης μεθοδολογίας ελέγχου στην ΕΕΛ της Σπάρτης με στόχο τη συλλογή και επεξεργασία πραγματικών βιομηχανικών δεδομένων και τη ρεαλιστική αποτύπωση του οφέλους που θα προκύψει από την προτεινόμενη μεθοδολογία και τη σύγκριση με το κόστος λειτουργίας των υφιστάμενων μεθοδολογιών.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί στο έργο BIOCONTROL θα βασιστεί στην τεχνολογία του προβλεπτικού ελέγχου, και θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι υφιστάμενων τεχνικών, όπως:

  • Θα λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος (για παράδειγμα δυναμικότητες αντλιών, χωρητικότητες δεξαμενών, προδιαγραφές ποιότητας του τελικού προϊόντος που διοχετεύεται στο περιβάλλον).
  • Θα μοντελοποιεί και θα ενσωματώνει μελλοντικές προβλέψεις για τις διαταραχές του συστήματος και κυρίως το ρυπαντικό φορτίο των λυμάτων.
  • Θα λαμβάνει τις αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο με γνώμονα τη μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού που διοχετεύεται στο περιβάλλον.

Εκτός από τα προφανή οφέλη στη λειτουργία των υφιστάμενων ΕΕΛ (μείωση του ενεργειακού κόστους και της εκπομπής αέριων ρύπων) και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία με την ενσωμάτωση της μεθόδου σε νέες εγκαταστάσεις ΕΕΛ σε χώρες κυρίως του αναπτυσσόμενου κόσμου όπου σήμερα η επεξεργασία λυμάτων είναι ακόμη πολύ περιορισμένη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02191).

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο