Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής:

  1. Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου του συστήματος με βάση μοντέλα αναφοράς, που θα προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ΕΕΛ, χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων.
  2. Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης του ρυπαντικού φορτίου που θα εισέλθει στον ΕΕΛ με βάση τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης.
  3. Σχεδιασμός πρωτότυπης μεθοδολογίας ελέγχου της εγκατάστασης που θα βασιστεί στην φιλοσοφία του οικονομικού προβλεπτικού ελέγχου.
  4. Προσομοίωση και αριστοποίηση του συνολικού συστήματος (δυναμικό μοντέλο ΕΕΛ και σύστημα ελέγχου) σε περιβάλλον MATLAB.
  5. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε υφιστάμενη μονάδα ΕΕΛ. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες του έργου με την τοποθέτηση του φορητού μετρητικού εξοπλισμού (αισθητήρων) που θα τροφοδοτήσει την ανάλυσή μας με δεδομένα σε όλη τη διάρκεια του έργου και θα καταλήξει στην εγκατάσταση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του συνολικού συστήματος ελέγχου.
  6. Αποτύπωση των οφελών (ενεργειακών – οικονομικών – περιβαλλοντικών) που θα προκύψουν από την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου.

Έχοντας αναπτύξει κατάλληλο δυναμικό μοντέλο του ΕΕΛ που περιλαμβάνει την πρόβλεψη του μελλοντικού

ρυπαντικού φορτίου, προσδιορίζουμε τις βέλτιστες τιμές των μεταβλητών απόφασης (παροχή αέρα στις

αερόβιες δεξαμενές, ροές εσωτερικής και εξωτερικής ανακυκλοφορίας) ώστε να ελαχιστοποιείται η

κατανάλωση ενέργειας ενώ ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ποιότητας του τελικού προϊόντος και των

ενδιάμεσων σταδίων.

Το τελικό προϊόν του έργου θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου μονάδων ΕΕΛ που θα απευθύνεται

τόσο στον Ελληνικό, όσο και στο διεθνή χώρο, θα περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται

(μετρητικός εξοπλισμός, σύστημα SCADA, λογισμικό), θα εγκαθίσταται και θα συνδέεται με τις υφιστάμενες

υποδομές από τεχνικούς του φορέα ENTRADE με τη βοήθεια και της ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ και θα έχει πολλαπλά

οφέλη για τις ΕΕΛ που το εγκαθιστούν αλλά και για την ευρύτερη τοπική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο